CATALÀ

X, IX, TJ, TG, TX, IG


ACTIVITATS

ELS DETERMINANTS


ACTIVITATS
EL SUBSTANTIU
ACTIVITATSL'ADJECTIU


ACTIVITATS

L'ADVERBIACTIVITATS


ACCENTUACIÓ
Classes d'accents:
L'accent és el signe ortogràfic que indica, sempre que les normes ortogràfiques ho permeten, quina és la síl·laba tònica d'una paraula.
Hi ha dos tipus d'accents:
 • L'accent greu o obert ( `). Es posa sobre la a, sobre la e oberta i sobre la o oberta.
      Exemples: demà, cafè, mahonès, això.
 • L'accent agut o tancat ( ´). Es posa sobre la e tancada, sobre la o tancada, sobre la i i sobre la u
      Exemples: cantaré, avió, tímid, últim.
Les normes d'accentuació:

 • Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'última posició.
        Exemples: hu-ra-, sor-tir, de-.

Les paraules agudes s'han d'accentuar quan acaben en les següents terminacions:

 • -a, -e, -i, -o, -u.
 • -as, es, -is, -os, -us.
 • -en, -in.
    Exemples: mitjà, aniré, camí, avió, ningú, partiràs, després, avís, deliciós, intrús.

 • Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la penúltima posició.
        Exemples: plu-ja, -xim, -mid.

Les paraules planes s'han d'accentuar quan NO acaben en les següents terminacions.

 • -a, -e, -i, -o, -u.
 • -as, -es, -is, -os, -us.
 • -en, -in.
  
     Exemples: tòxic, carnívor, tèxtil, pròxim, últim, ràpid, fotógraf.

 • Les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'altepenúltima posició.

Les paraules esdrúixoles s'accentuen sempre.

    Exemples: -si-ca, lí-qui-da, lò-gi-ca.

ACTIVITATS

APÒSTROF I CONTRACCIÓ

L'apòstrof és un signe ortogràfic (') que es posa en el lloc d'una vocal que no pronunciem.
Hem d'apostrofar:
 • L'article masculí el quan la paraula que el segueix comença amb vocal o h. Exemple: l'eina o l'heura.

 • L'article femení "la", quan la paraula que la segueix comença amb vocal o h, exepte si són i (hi), o u (hu) àtones. Exemple: L'illa, però la indústria. L'ungla, però la universitat o la humitat.

 • La preposició "de" sempre davant d'una paraula que comença per vocal o h. Exemples: d'avui, d'hora.
ACTIVITATS

G/J - TG/TJ
Escrivim j o tj davant aouExemples: menjar, platja, jove, juny.

Escrivim g o tg davanmt eiExemples: gel, gira-sol.


Atenció: Hi ha algunes excepcions: majestat, jeroglífic... Quan les trobis a un dictat o una lectura...RECORDA-LES.


ACTIVITATS
G/GU
Escrivim el so de gat amb el dígraf gu davant d eles vocals e, i. La u no es pronuncia. Exemples: guerra, guitarra.

Escrivim el so de casa amb el dígraf qu davant de les vocals e,i. La u no es pronuncia. Exemples: raqueta, quinze. 
ACTIVITATS

R/RR
Escrivim r quan sona forta i va a principi de paraula. Exemple: roca.

Escrivim r quan sona forta i va darrere consonant. Exemple: Enric.

Escrivim rr quan sona forta i va entre vocals. Exemple: pissarra.

Escrivim sempre que sona fluixaExemple: parella.


ACTIVITATSCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada